• 07 LIS 17

  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • umiejętności komunikacji społecznej,
  • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
  • wzbogacać oraz doskonalić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie praktycznego działania,
  • tworzyć własny warsztat metodyczny

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych,
  – placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  – młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  – młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  – schroniskach dla nieletnich,
  – zakładach poprawczych,
  – aresztach śledczych i zakładach karnych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia gwarantują przygotowanie pedagogiczne każdemu absolwentowi oraz możliwość pracy w różnych sektorach: oświaty, wychowania, edukacji i więziennictwa.