• 22 PAŹ 20

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. Absolwent dysponuje podstawową
  wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

  Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • planować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, diagnostyczne oraz badawcze,
  • przygotowywać i realizować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
  • posługiwać metodami pracy edukacyjno-terapeutycznej,
  • komunikacji społecznej oraz posługiwania warsztatem diagnostycznym.

  Przykładowe przedmioty:
  aksjologiczne podstawy edukacji, biomedyczne podstawy rozwoju, pedagogika specjalna, psychologia kliniczna z elementami psychiatrii i psychopatologii, psychologia rozwojowa, praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, studia nad niepełnosprawnością, surdopedagogika, podstawy języka migowego, rodzina a niepełnosprawność, logopedia, koncepcje i organizacja edukacji włączającej, praca z uczniem wybitnie zdolnym, praca z uczniem z chorobą przewlekłą, praca z uczniem z uszkodzeniem narządu ruchu, rozwój psychoseksualny człowieka z niepełnosprawnością

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci pracują jako:

  • nauczyciele pedagodzy specjalni w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,

  • nauczyciele edukacji włączającej,

  • nauczyciele specjaliści do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i innych placówkach integracyjnych/włączających oraz ogólnodostępnych,

  • pedagodzy specjalni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rehabilitacyjnych i ośrodkach rehabilitacyjnych

   

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: praktyczny

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 300


  Specjalności:

  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • edukacja i terapia  osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • wczesne wspomaganie rozwoju
    
    
    

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i placówkach funkcjonujących w systemie oświaty. Uzyskane w toku studiów kwalifikacje są zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli, szkół i placówek specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.