• 21 STY 19
  • Opis studiów

  Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia w zakresie pedagogiki specjalnej to studia dla osób z pasją, wrażliwych na problemy innych ludzi i chcących się wszechstronnie rozwijać. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin.

  • Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

  Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają kompetencje nauczycielskie w postaci profesjonalnych umiejętności, wiedzy, wartości oraz postaw. Absolwent dysponuje interdyscyplinarną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej i dyscyplin pokrewnych. Potrafi planować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, doradcze, diagnostyczne, badawcze oraz osadzić je w szerszym kontekście społecznym i kulturowym. W toku studiów studenci poznają różne metody pracy edukacyjno-terapeutycznej, uczą się konstruowania indywidualnych (dostosowanych do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności) programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planowania wszelkich działań wspomagających normalizację i społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością.

  • Kariera i praca

  Absolwenci pięcioletnich studiów magisterskich w zakresie pedagogiki specjalnej mają bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Posiadają kompetencje pedagoga specjalnego i mogą być zatrudniani, m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych na stanowisku nauczyciela (nauczyciela-pedagoga, nauczyciela-wychowawcy, nauczyciela wspomagającego) i pedagoga specjalnego. Przewidywane miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika specjalna to:  przedszkola i szkoły (specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępne), poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rehabilitacji dziennej dla dzieci, jednostki oświatowe zorganizowane w podmiotach leczniczych, instytucje niepubliczne (ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne placówki edukacyjne), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieciom i młodzieży z  innymi niepełnosprawnościami  realizację obowiązku szkolnego i obowiązku  nauki.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 300


  Specjalności:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • pedagogika lecznicza i terapeutyczna,
  • edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu,
  • pedagogika resocjalizacyjna.

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Uzyskane w toku studiów kwalifikacje są zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi  kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli, szkół i placówek specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rekrutacja na studia obejmuje standardowe wymagania ujęte w rozporządzeniu US.