• 30 MAR 17

  Absolwent studiów dysponuje interdyscyplinarnym przygotowaniem teoretycznym obejmującym przede wszystkim wiedzę i kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej, ale także psychologii. Posiada umiejętność dostrzegania problemów oraz ich rozwiązywania, także w drodze badań zaprojektowanych i realizowanych poprawnie pod względem metodologicznym. Umiejętnie prowadzi działalność społeczną oraz samodoskonali się, jak też jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej z zakresu pedagogiki specjalnej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej. Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów. Studia na kierunku pedagogika specjalna umożliwiają m. in. zdobycie wiedzy wypracowanej przez różne dyscypliny naukowe oraz wiedzy metodologicznej i praktycznej, co daje podstawę do poszukiwania obszarów wymagających naukowej eksploracji, opracowania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej. Absolwent kierunku pedagogika specjalna posiada wiedzę i postawy stanowiące podstawę dla oryginalności w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie idei wychowawczych oraz badanie ich skuteczności. Posiada kompetencje umożliwiające podejmowanie indywidulanej i zespołowej pracy badawczej, uczenia się permanentnego, także z wykorzystaniem form instytucjonalnych w postaci studiów trzeciego stopnia.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: etyka pedagogiczna, andragogika, dydaktyka specjalna, psychologia kliniczna, wybrane metody terapii osób niepełnosprawnych, organizacja i prawo w oświacie.

  Możliwości zatrudnienia: ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodki wczesnej interwencji; przedszkola: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe; szkoły: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe; poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne; ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rehabilitacji dziennej dla dzieci; instytucje niepubliczne: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne placówki edukacyjne; młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

  Kontynuacja nauki: absolwent II stopnia ma możliwość kontynuowania studiów na III stopniu (studia doktoranckie) oraz podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Edukacja integracyjna i włączająca
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy:  nauk społecznych i nauk humanistycznych. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne.

  Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż humanistyczny lub społeczny obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.


  Dodatkowe informacje:

  brak