• 30 MAR 17

  Absolwent studiów dysponuje interdyscyplinarnym przygotowaniem teoretycznym obejmującym przede wszystkim wiedzę i kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej, ale także psychologii. Posiada umiejętność dostrzegania problemów oraz ich rozwiązywania, także w drodze badań zaprojektowanych i realizowanych poprawnie pod względem metodologicznym. Umiejętnie prowadzi działalność społeczną oraz samodoskonali się, jak też jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej z zakresu pedagogiki specjalnej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej. Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów. Studia na kierunku pedagogika specjalna umożliwiają m. in. zdobycie wiedzy wypracowanej przez różne dyscypliny naukowe oraz wiedzy metodologicznej i praktycznej, co daje podstawę do poszukiwania obszarów wymagających naukowej eksploracji, opracowania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej. Absolwent kierunku pedagogika specjalna posiada wiedzę i postawy stanowiące podstawę dla oryginalności w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie idei wychowawczych oraz badanie ich skuteczności. Posiada kompetencje umożliwiające podejmowanie indywidulanej i zespołowej pracy badawczej, uczenia się permanentnego, także z wykorzystaniem form instytucjonalnych w postaci studiów trzeciego stopnia.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: etyka pedagogiczna, andragogika, dydaktyka specjalna, psychologia kliniczna, wybrane metody terapii osób niepełnosprawnych, organizacja i prawo w oświacie.

  Możliwości zatrudnienia: ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodki wczesnej interwencji; przedszkola: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe; szkoły: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe; poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne; ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rehabilitacji dziennej dla dzieci; instytucje niepubliczne: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne placówki edukacyjne; młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

  Kontynuacja nauki: absolwent II stopnia ma możliwość kontynuowania studiów na III stopniu (studia doktoranckie) oraz podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Edukacja integracyjna i włączająca
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów  pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne.


  Dodatkowe informacje:

  brak