• 13 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki

  Wydział: Wydział Nauk Społecznych

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów:

  Uzyskanie kwalifikacji do pracy jako nauczyciel, nauczyciel – wychowawca, pedagog w placówkach oświatowych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych (socjoterapeutycznych) w zakresie podejmowania oddziaływań edukacyjnych (wychowawczych, profilaktycznych, korekcyjnych) wobec osób nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem (zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, itp.).

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Studia mają charakter kwalifikacyjny, dla osób chcące zdobyć wiedzę i uprawnienia niezbędne do pracy w charakterze pedagoga (nauczyciela-wychowawcy, nauczyciela) w placówkach oświatowych o charakterze resocjalizacyjnym (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, itp.) lub profilaktycznym (Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii).

  Słuchaczami studiów mogą być osoby, które posiadające wykształcenie wyższe: ukończyły studia I lub II stopnia, lub jednolite magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy pedagogicznej w placówkach edukacyjnych: resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, oraz w pracy środowiskowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.

  Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktyków (nauczyciele-wychowawcy zatrudnieni w instytucjach resocjalizacyjnych i profilaktycznych).

  Organizacja:

  Zajęcia odbywają się co dwa, trzy tygodnie w soboty (od godz. 8.00-20.00) i niedziele (od godz. 8.00-16.00).

  Czas trwania: 3 semestry

  Koszt studiów: 3900 zł (1300 zł za semestr- możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty)

  Program studiów obejmuje przedmioty zgodne z wymaganiami MNiSW. Liczba godzin realizowanych w ramach studiów podyplomowych jest zgodna z wymaganiami MNiSW.

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji
  Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, przesłanie listownie następujących dokumentów:

  – odpis dyplomu ukończenia studiów,
  – kwestionariusz osobowy kandydata,
  – zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego,
  – zdjęcie – 1 szt.,

  O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 14 czerwca 2021 r.

   

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

  Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin 71-431

  z dopiskiem  Studia Podyplomowe „Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień”

   

  Kierownik studiów:

  Prof. dr hab. Barbara Kromolicka,

  e-mail: barbara.kromolicka@usz.edu.pl

  Sekretariat:

  dr Paweł Popek (pok. 200)

  Instytut Pedagogiki US

  ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin 71-431

  email: pawel.popek@usz.edu.pl

  tel. 48 608 631 050


  Dodatkowe informacje:

  brak