• 27 KWI 18

  Studia trwają 3 lata  i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  Umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej  i psychologicznej  niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego w tym również osiągania samorealizacji w działalności artystycznej. W trakcie studiów studenci zdobędą umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego i artystycznego. Studenci będą uczyć się  refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Studia maja charakter dualny i praktyczny co wiąże się z realizacją procesu kształcenia w oparciu o przedmioty realizowane w większości w formach zajęć praktycznych, warsztatowych oraz na 9 miesięcznym stażu. Szczególnie ważne w realizowanym procesie kształcenia akademickiego jest przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć artystycznych: plastycznych i muzycznych, które są niezwykle istotne w rozwoju dziecka.

  Proponowany kierunek studiów został pozytywnie oceniony w trakcie procedury konkursowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i otrzymał dofinansowanie umożliwiające 25 studentom udział w projekcie finansującym odbywane dziewięciomiesięczne staże w placówkach oraz kurs języka obcego z certyfikatem. Rekrutacja do projektu w formie rozmowy kwalifikacyjnej przewidziana jest do 15 października. Kryteriami decydującymi o przyjęciu są: podjęcie studiów na US na kierunku PPiW z REA, średnia ocen uzyskanych w procesie rekrutacji, motywacja do udziału projektu oraz autoprezentacja. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i warunków udziału w projekcie zostaną przedstawione przez kierownika projektu w trakcie dni adaptacyjnych dla studentów pierwszego roku organizowanych na Wydziale Humanistycznym.

  Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów:

  Absolwent studiów będzie przygotowany do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań w środowisku szkolnym i przedszkolnym oraz aktywizowania swoich uczniów do podejmowania działalności artystycznej. Ponadto będzie znał i rozumiał pojawiające się wśród dzieci indywidualne różnice rozwojowe, rozpoznawał czynniki ryzyka, oceniał prawidłowości funkcjonowania w kolejnych fazach rozwoju, jak też rozumiał, umiejętnie stymulował i wspomagał rozwijanie osobowych zdolności i talentów. W zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej będzie rozpoznawał objawy zagrożeń i trudności, oceniał jakość środowiska wychowawczego, konstruował programy interwencyjne, profilaktyczne i naprawcze oraz wskazywał kierunki rozwoju i wspomagania rozwijanie uzdolnień artystycznych. Absolwenci studiów I stopnia na kierunku pedagogika posiadają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych.

  Kariera i praca:

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną będzie posiadał kwalifikacje do pracy z dziećmi w klasach I-III szkoły podstawowej, w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego oraz we wszystkich typach placówek zajmujących się wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rozwijaniem ich zdolności artystycznych. Uzyskiwane kwalifikacje są zgodne z ministerialnymi standardami kształcenia nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz edukacji zintegrowanej w szkołach podstawowych. Systematycznie podejmowane rozmowy z dyrektorami instytucji edukacyjnych (przedszkoli, szkół) Szczecina i okolic oraz odpowiedzi na kierowane do nich listy intencyjne dostarczają informacji z których wynika, że placówki te są bardzo zainteresowane współpracą przy realizacji studiów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Partnerzy powołując się na obserwacje nowo zatrudnianych nauczycieli i studentów na praktykach wskazują na duże braki kadrowe i ciągłe poszukiwania osób z odpowiednimi kwalifikacjami na stanowisko nauczyciela przedszkola i szkoły podstawowej w klasach I-III. Dyrektorzy przedszkoli, szkół współpracujących przy realizacji studiów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z rozszerzoną edukacją artystyczną liczą na możliwość zatrudnienia studentów odbywających staż  zaplanowany w ramach studiów.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • edukacja plastyczna
  • edukacja muzyczna

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  W programie studiów przewidziano realizacje dziewięciomiesięcznego stażu w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III i świetlicy szkolnej. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego wynikającego z rozporządzenia JM Rektora US, kandydaci na studia zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę z przedstawicielami US oraz instytucji współpracujących uczelnią w których studenci będą odbywali obowiązkowe, dziewięciomiesięczne staże zawodowe.