• 05 CZE 19

  Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna i które chcą podjąć dalsze kształcenie w tym kierunku, aby uzyskać tytuł magistra, powinny ubiegać się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na zasadach ogólnych. Po przyjęciu na studia należy wystąpić do Dziekana Wydziału Humanistycznego (napisać podanie) o zaliczenie trzech lat studiów licencjackich na poczet trzech pierwszych lat studiów jednolitych magisterskich, aby od października 2019 roku podjąć kształcenie na 4 roku studiów jednolitych pięcioletnich magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

   

  Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Umożliwiają zdobycie podstawowej ogólnej wiedzy pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego w tym również osiągania samorealizacji w działalności artystycznej. W trakcie studiów studenci zdobędą umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego i artystycznego. Studenci będą uczyć się refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Studia mają charakter praktyczny, co wiąże się z realizacją procesu kształcenia w oparciu o przedmioty realizowane w większości w formach zajęć praktycznych, warsztatowych oraz na praktyki zawodowej (nauczycielskiej). Szczególnie ważne w realizowanym procesie kształcenia akademickiego jest przygotowanie studenta do projektowania i realizowania procesu dydaktycznego w oparciu o zajęcia artystyczne: plastyczne i muzyczne oraz kulturę regionu. Dwa ostatnie lata studiów (4 i 5 rok studiów) tej specjalności jest realizowany w ramach projektu Kultura – Edukacja – Kompetencje finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Przykładowe przedmioty: folklor regionu, style muzyczne w edukacji dziecka, dziecięca literatura regionu, wybrane zagadnienia historii sztuki, wybrane zagadnienia edukacji artystycznej, konstruowanie wiedzy przez dziecko, elementy pedagogiki zabawy, historia dzieciństwa, kreatywny język dziecka

  Możliwości zatrudnienia:

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną będzie posiadał kwalifikacje do pracy z dziećmi w klasach I-III szkoły podstawowej, w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego oraz we wszystkich typach placówek zajmujących się wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rozwijaniem ich zdolności artystycznych. Uzyskiwane kwalifikacje są zgodne z ministerialnymi standardami kształcenia nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz edukacji zintegrowanej w szkołach podstawowych. Systematycznie podejmowane rozmowy z dyrektorami instytucji edukacyjnych (przedszkoli, szkół) Szczecina i okolic oraz odpowiedzi na kierowane do nich listy intencyjne dostarczają informacji z których wynika, że placówki te są bardzo zainteresowane współpracą przy realizacji studiów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Partnerzy powołując się na obserwacje nowozatrudnianych nauczycieli i studentów na praktykach wskazują na duże braki kadrowe i ciągłe poszukiwania osób z odpowiednimi kwalifikacjami na stanowisko nauczyciela przedszkola i szkoły podstawowej w klasach I-III. Dyrektorzy przedszkoli, szkół współpracujących przy realizacji studiów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z rozszerzoną edukacją artystyczną liczą na możliwość zatrudnienia studentów odbywających praktyki  zaplanowane w ramach studiów.

  Kontynuacja nauki:

  Absolwenci studiów posiadają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia lub studiach podyplomowych.

  W programie studiów przewidziano realizację 230 godzin praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III i świetlicy szkolnej. Studenci uczestniczący w praktykach będą wspierani przez pracownika naukowo-dydaktycznego ze strony uczelni w formie tutoringu (20 h w okresie studiów). Studia realizowane są w ramach realizacji projektu Kultura-Edukacja-Kompetencje finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Poza realizacją programu studiów studenci wezmą udział w dodatkowym programie kształcenia obejmującym: Kurs pomocy przedmedycznej, Kurs języka z certyfikatem, Debatę Naukowo-Metodyczną, Kurs podstawowy nauki gry w szachy, Szkołę letnią dydaktyki artystycznej – warsztaty (do wyboru): muzyczne, plastyczne, architektura krajobrazu, muzealne. Limit przyjęć: 32 osoby.

   

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 300


  Specjalności:

  *


  Kryteria kwalifikacji:


  Dodatkowe informacje:

  brak