• 20 MAJA 19

  Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna i które chcą podjąć dalsze kształcenie w tym kierunku, aby uzyskać tytuł magistra, powinny ubiegać się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na zasadach ogólnych. Po przyjęciu na studia należy wystąpić do Dziekana Wydziału Humanistycznego (napisać podanie) o zaliczenie trzech lat studiów licencjackich na poczet trzech pierwszych lat studiów jednolitych magisterskich, aby od października 2019 roku podjąć kształcenie na 4 roku studiów jednolitych pięcioletnich magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

   

  Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Umożliwiają zdobycie podstawowej ogólnej wiedzy pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. W trakcie studiów studenci zdobędą umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego i artystycznego. Studenci będą uczyć się refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Studia mają charakter praktyczny co wiąże się z realizacją procesu kształcenia w oparciu o przedmioty realizowane w większości w formach zajęć praktycznych, warsztatowych oraz praktyki nauczycielskiej.

  Możliwości zatrudnienia:

  Absolwent studiów będzie przygotowany do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań w środowisku szkolnym i przedszkolnym oraz aktywizowania swoich uczniów do podejmowania działalności artystycznej. Ponadto będzie znał i rozumiał pojawiające się wśród dzieci indywidualne różnice rozwojowe, rozpoznawał czynniki ryzyka, oceniał prawidłowości funkcjonowania w kolejnych fazach rozwoju, jak też rozumiał, umiejętnie stymulował i wspomagał rozwijanie osobowych zdolności i talentów. W zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej będzie rozpoznawał objawy zagrożeń i trudności, oceniał jakość środowiska wychowawczego, konstruował programy interwencyjne, profilaktyczne i naprawcze oraz wskazywał kierunki rozwoju i wspomagania rozwijanie uzdolnień artystycznych.

  Kontynuacja nauki:

  Absolwenci studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiadają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia lub studiach podyplomowych.

  Dodatkowe informacje:

  W programie studiów przewidziano realizację praktyki nauczycielskiej w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III i świetlicy szkolnej. Studenci uczestniczący w praktykach będą wspierani przez pracownika naukowo-dydaktycznego ze strony uczelni.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 300


  Specjalności:

  *


  Kryteria kwalifikacji:


  Dodatkowe informacje:

  brak