• 30 MAR 17

  Absolwent studiów dysponuje interdyscyplinarnym przygotowaniem teoretycznym obejmującym przede wszystkim wiedzę i kompetencje w zakresie pedagogiki, ale też filozofii, socjologii, psychologii. Posiada umiejętność dostrzegania problemów oraz ich rozwiązywania, także w drodze badań zaprojektowanych i zrealizowanych poprawnie pod względem metodologicznym. Umiejętnie prowadzi działalność społeczną oraz samodoskonali się, jak też jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej z zakresu pedagogiki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej. Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów. Studia na kierunku pedagogika umożliwiają m.in. zdobycie wiedzy wypracowanej przez różne dyscypliny naukowe (filozofię, psychologię, socjologię i dyscypliny szczegółowe) oraz wiedzy metodologicznej i praktycznej, co daje podstawę do poszukiwania obszarów, wymagających naukowej eksploracji, opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej. Absolwent kierunku pedagogika posiada wiedzę i postawy stanowiące podstawę dla oryginalności w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie idei wychowawczych oraz badanie ich skuteczności. Posiada kompetencje umożliwiające podejmowanie indywidualnej i zespołowej pracy badawczej, uczenia się permanentnego, także z wykorzystaniem form instytucjonalnych w postaci studiów trzeciego stopnia.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: psychologia rozwojowa, emisja głosu, etyka pedagogiczna, metodologia badań społecznych, komunikacja i kultura języka, logopedia.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska: nauczyciela w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (przedszkole, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej), nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  .


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunków pedagogicznych dających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak