• 22 PAŹ 20

  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społecznokulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

  Nauczysz się:
  • tworzyć własny warsztat metodyczny,
  • interdyscyplinarnego przygotowania teoretycznego obejmującego przede wszystkim wiedzę i kompetencje w zakresie pedagogiki, ale też filozofii, socjologii, psychologii,
  • dostrzegać problemy oraz je rozwiązywać,
  • realizować badania zaprojektowane i zrealizowane poprawnie pod względem metodologicznym.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Antropologiczne podstawy edukacji, metodologia badań społecznych, andragogika, dydaktyka,
  komunikacja społeczna.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach oświaty,
  • zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • poradniach specjalistycznych,
  • biurach doradztwa pedagogicznego.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki


  Specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna;
  • pedagogika szkolna z elementami socjoterapii

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia kierunku: pedagogika. Przyjęcie na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki na kierunku pedagogika realizowane są zgodnie z programem studiów.