• 04 CZE 19

  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ponadto uczą się: opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej, a także wprowadzania w życie idei wychowawczych oraz badania ich skuteczności.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: andragogika, etyka pedagogiczna, psychologia rozwojowa, doradztwo społeczne i zawodowe, współczesne nurty resocjalizacji, kreatywny język dziecka.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach oświaty,
  • zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • poradniach specjalistycznych,
  • biurach doradztwa pedagogicznego.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki


  Specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna;
  • pedagogika szkolna z elementami socjoterapii

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Przyjęcie na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyka realizowana jest w placówkach systemu oświaty. Łącznie 150 godzin: 75 godz. w semestrze II; 50 godz. w III; 25 godz. w IV.