• 05 CZE 19

  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społecznokulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent to osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • umiejętności komunikacji społecznej,
  • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
  • wzbogacać oraz doskonalić swoją wiedzę i kompetencję w zakresie praktycznego działania,
  • tworzyć własny warsztat metodyczny.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  • schroniskach dla nieletnich,
  • zakładach poprawczych,
  • aresztach śledczych i zakładach karnych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia gwarantują przygotowanie  pedagogiczne każdemu absolwentowi oraz możliwość pracy w różnych sektorach: oświaty, wychowania, edukacji i więziennictwa.