• 16 KWI 18

  Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

  • pogłębiona wiedza z zakresu teorii i pojęć pedagogicznych oraz dyscyplin dodatkowych istotnych dla rozumienia procesów i zjawisk pedagogicznych
  • zaawansowana wiedza na temat metod badawczych pedagogiki
  • umiejętności tworzenia wiedzy pedagogicznej
  • umiejętność konceptualizowania i realizowania projektów badawczych
  • umiejętność rozwiązywania problemów pedagogicznych, teoretycznych i praktycznych
  • umiejętność planowania własnego rozwoju intelektualnego
  • umiejętność komunikacji z ekspertami w swojej i innych dziedzinach w zakresie dyskutowania problemów i referowania wyników badań
  • umiejętność zaprojektowania i zrealizowania zajęć dydaktycznych w szkole wyższej

  Cele kształcenia

  Celem kształcenia jest: nabycie przez studentów pogłębionej, zaawansowanej wiedzy w dyscyplinie pedagogiki; zdobycie umiejętności samodzielnej pracy badawczej oraz prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim, a także przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora.

  Czas trwania

  8 semestrów

  Terminy

  Wydział Humanistyczny – terminy rekrutacji


  Kryteria kwalifikacji:

  Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

  Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 6 pkt

  Ocena dostateczna plus – 8 pkt

  Ocena dobra – 10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14

  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0

  11

  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej (do 3 stron), rozmowa kwalifikacyjna (zagadnienia:

  1. Pedagogika jako logos edukacji?

  2. Wychowanie – trudności, dylematy, paradoksy.

  3. Kolektywizm vs  indywidualizm, orientacja prospołeczna vs egoizm – wyzwania dla edukacji i pedagogiki.

  4. Kształcenie jako praktyka społeczna i przedmiot badań – tradycja i współczesność.

  5. Pedagogika i edukacja wobec Innego.

  6. Współczesne wyzwania stojące przed edukacją akademicką.

  7. Pedagogika i edukacja w dobie „mediatyzacji” życia.

  8. Paideia we współczesnej pedagogice),

  oraz esej pedagogiczny (do 10 stron)

  70

  4 Inne : znajomość języka obcego, publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, stażach naukowych i studiach zagranicznych, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia, np. udział w kołach naukowych

  5

  Łącznie

  100

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki społeczne
  dziedzina kształcenia: nauki społeczne
  dyscyplina naukowa: pedagogika


  Dodatkowe informacje:

  brak