• 16 KWI 18

    Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

    • pogłębiona wiedza z zakresu teorii i pojęć pedagogicznych oraz dyscyplin dodatkowych istotnych dla rozumienia procesów i zjawisk pedagogicznych
    • zaawansowana wiedza na temat metod badawczych pedagogiki
    • umiejętności tworzenia wiedzy pedagogicznej
    • umiejętność konceptualizowania i realizowania projektów badawczych
    • umiejętność rozwiązywania problemów pedagogicznych, teoretycznych i praktycznych
    • umiejętność planowania własnego rozwoju intelektualnego
    • umiejętność komunikacji z ekspertami w swojej i innych dziedzinach w zakresie dyskutowania problemów i referowania wyników badań
    • umiejętność zaprojektowania i zrealizowania zajęć dydaktycznych w szkole wyższej

    Cele kształcenia

    Celem kształcenia jest: nabycie przez studentów pogłębionej, zaawansowanej wiedzy w dyscyplinie pedagogiki; zdobycie umiejętności samodzielnej pracy badawczej oraz prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim, a także przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora.

    Czas trwania

    8 semestrów

    Terminy

    Wydział Humanistyczny – terminy rekrutacji


    Kryteria kwalifikacji:

    Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

    Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

    Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
    1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

    Ocena dostateczna – 6 pkt

    Ocena dostateczna plus – 8 pkt

    Ocena dobra – 10 pkt

    Ocena dobra plus – 12 pkt

    Ocena bardzo dobra – 14 pkt

    14

    2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0

    11

    3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej (do 3 stron), rozmowa kwalifikacyjna (zagadnienia:

    1. Pedagogika jako logos edukacji?

    2. Wychowanie – trudności, dylematy, paradoksy.

    3. Kolektywizm vs  indywidualizm, orientacja prospołeczna vs egoizm – wyzwania dla edukacji i pedagogiki.

    4. Kształcenie jako praktyka społeczna i przedmiot badań – tradycja i współczesność.

    5. Pedagogika i edukacja wobec Innego.

    6. Współczesne wyzwania stojące przed edukacją akademicką.

    7. Pedagogika i edukacja w dobie „mediatyzacji” życia.

    8. Paideia we współczesnej pedagogice),

    oraz esej pedagogiczny (do 10 stron)

    70

    4 Inne : znajomość języka obcego, publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, stażach naukowych i studiach zagranicznych, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia, np. udział w kołach naukowych

    5

    Łącznie

    100

    Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

    0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

    41 –   53 pkt – ocena dostateczna

    54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

    63 –   75 pkt – ocena dobra

    76 –   84 pkt – ocena dobra plus

    85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

    Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

    Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

    Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

    Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

    Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

    obszar kształcenia: nauki społeczne
    dziedzina kształcenia: nauki społeczne
    dyscyplina naukowa: pedagogika


    Dodatkowe informacje:

    brak