• 07 LIS 17

  Celem kierunku jest kształcenie specjalistów z zakresu ochrony środowiska, posiadających:
  • gruntowną i wszechstronną wiedzę o środowisku przyrodniczym,
  • umiejętność stosowania odpowiednich metod oraz technologii inżynieryjnych w rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych,
  • podstawową wiedzę z zakresu prawa oraz zarządzania i ekonomii środowiska. Absolwenci kierunku, po obronie pracy inżynierskiej, uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

  Absolwenci kierunku, po obronie pracy inżynierskiej, uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów)

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • metod badań i oceny stanu środowiska przyrodniczego,
  • planowania, przygotowania i prowadzenia działań naprawczych w środowisku,
  • podstawowych zasad planowania i projektowania prostych urządzeń, systemów, obiektów oraz procesów służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego,
  • planowania, wykonywania doświadczeń i analiz oraz interpretowania wyników badań laboratoryjnych,
  • wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują:
  – jako przedstawiciele służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, w administracji Unii Europejskiej, państwowej i samorzą­dowej,
  – w instytucjach monitorujących stan środowiska, np. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
  – w laboratoriach badawczych i kontrolnych,
  – w prywatnych firmach wykonujących ekspertyzy inwentaryzacji przyrodniczych oraz oddziaływania inwestycji na środowisko,
  – w rolnictwie,
  – w parkach narodowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach związanych z ochroną przyrody.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 210


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  W ramach struktury Wydziału Biologii funkcjonuje Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii. Podjednostką centrum jest Laboratorium Badań Środowiskowych w Małkocinie dysponujące wysokiej klasy aparaturą badawczą, najnowocześniejszą w północno-zachodniej Polsce. W Laboratorium wykonywane są badania zarówno przez pracowników naukowych uczelni, jak i studentów.