• 04 CZE 19

  Absolwent tego kierunku jest specjalistą z zakresu ochrony środowiska. Program studiów zapewnia uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod oraz technologii inżynieryjnych w rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych.
  Ponadto zdobędziesz gruntowną wiedzę o sposobach inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, instrumentach i metodach monitoringu środowiska przyrodniczego, a także wiedzę z zakresu prawa oraz zarządzania i ekonomii środowiska. Absolwenci kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego uzyskują tytuł magistra inżyniera.

  Czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry rozpoczynające się w semestrze letnim) po studiach inżynierskich, a po licencjacie – 2 lata (4 semestry, rozpoczynające się w semestrze zimowym).

  Przykładowe przedmioty:
  studia 3-semestralne: planowanie przestrzenne, projekty i plany ochrony przyrody, antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej, rekultywacja terenów zdegradowanych, inżynieria ekologiczna wód płynących
  studia 4 semestralne: technologie bioenergetyczne , techniki odnowy środowiska, inżynieria procesowa, planowanie przestrzenne, projekty i plany ochrony przyrody

  Absolwenci kierunku pracują w:
  • administracji Unii Europejskiej, państwowej, samorządowej,
  • służbach ochrony przyrody, np. w parkach narodowych,
  • instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, monitorujących i nadzorujących stan środowiska, między innymi w Głównej i Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Krajowym i Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, Głównym i Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska,
  • organizacjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego,
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych zakładach przemysłowych oraz jednostkach odpowiedzialnych za monitoring stanu środowiska.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego są przygotowani merytorycznie oraz praktycznie do podjęcia specjalistycznych studiów podyplomowych na kierunkach pokrewnych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają także na podjęcie studiów III stopnia na kierunkach związanych z ochroną środowiska i in. pokrewnych z zakresu nauk przyrodniczych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 90


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  1. Studia stacjonarne drugiego stopnia, czterosemestralne
  Rozpoczynające się od semestru zimowego

  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W= 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:

  O- ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia

  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.

  Warunkiem uruchomienia studiów jest minimalna liczba 12 kandydatów.

  2. Studia stacjonarne drugiego stopnia, trzysemestralne
  Rozpoczynające się od semestru letniego

  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia zakończone dyplomem inżyniera lub drugiego stopnia zakończone dyplomem magistra inżyniera. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W= 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:

  O- ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia

  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.


  Dodatkowe informacje:

  Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta 3- lub 4-semestralnych studiów to mgr inż.