• 04 CZE 19

  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego wyposażony jest w wiedzę rozszerzoną i specjalistyczną z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzenie badań naukowych, właściwe zinterpretowanie wyników i wnioskowanie. Potrafi planować działania służące poprawie jakości środowiska przyrodniczego i jego ochronie oraz umie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, wykorzystując dostępne rozwiązania techniczne, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Ma wiedzę o sposobach inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, instrumentach i metodach monitoringu środowiska przyrodniczego, ochrony środowiska oraz technikach jego odnowy. Jest przygotowany do zarządzania obszarami chronionymi, wykonywania ekspertyz środowiskowych, opracowywania waloryzacji przyrodniczych oraz sporządzania planów ochrony wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii. Przeprowadza analizy oddziaływania zabiegów i inwestycji na środowisko przyrodnicze, szczególnie na zagrożone siedliska oraz zagrożone gatunki flory i fauny. Posiada umiejętności planowania, pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych oraz zna podstawy tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości. Wyposażony jest w wiedzę na temat funkcjonowania form ochrony przyrody i środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności.

  Czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry rozpoczynające się w semestrze letnim) po studiach inżynierskich.

  Przykładowe przedmioty:
  studia 3-semestralne: planowanie przestrzenne, projekty i plany ochrony przyrody, antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej, rekultywacja terenów zdegradowanych, inżynieria ekologiczna wód płynących

  Możliwości zatrudnienia:
  Absolwent kierunku posiada podstawową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje pozwalające mu na podjęcie pracy między innymi w:
  – administracji Unii Europejskiej, państwowej, samorządowej,
  – służbach ochrony przyrody, np. w parkach narodowych,
  – instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, monitorujących i nadzorujących stan środowiska, między innymi w Głównej i Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Krajowym i Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, Głównym i Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska,
  – prywatnej firmie jako członek zespołu wykonujący ekspertyzy inwentaryzacji przyrodniczej i oddziaływania inwestycji na środowisko lub jako samodzielny specjalista prowadząc własną działalność gospodarczą,
  – organizacjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego,
  – laboratoriach badawczych i kontrolnych zakładów przemysłowych i w jednostkach odpowiedzialnych za monitoring stanu środowiska.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego są przygotowani merytorycznie oraz praktycznie do podjęcia specjalistycznych studiów podyplomowych na kierunkach pokrewnych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają także na podjęcie studiów III stopnia na kierunkach związanych z ochroną środowiska i in. pokrewnych z zakresu nauk przyrodniczych.

  TERMINY REKRUTACJI <——-

  SKŁADNIE DOKUMENTÓW 19-25 lutego 2019 r.:

  Wydział Biologii
  ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
  Pokój 303 (3 piętro)

  Wt. 09:00-14:30

  Środa 09:00-14:30

  Czw. 09:00-13:00

  Pt. 09:00-14:30

  Pon. 09:00-14:30

  Informacje: tel. 91 444 16 79

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 90


  Specjalności:

  w przygotowaniu


  Kryteria kwalifikacji:

  Studia stacjonarne drugiego stopnia, trzysemestralne, rozpoczynające się od semestru letniego.

  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia zakończone dyplomem inżyniera lub drugiego stopnia zakończone dyplomem magistra inżyniera. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W= 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:

  O- ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia

  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.


  Dodatkowe informacje:

  Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta 3-semestralnych studiów to mgr inż.