• 04 CZE 19

  Absolwent tego kierunku to specjalista z zakresu ochrony środowiska. Program studiów zapewnia uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod oraz technologii inżynieryjnych w rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych. Nasi studenci zyskują również podstawową wiedzę z zakresu prawa oraz zarządzania i ekonomii środowiska, po obronie pracy inżynierskiej otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • metod badań i oceny stanu środowiska przyrodniczego,
  • planowania, przygotowania i prowadzenia działań naprawczych w środowisku,
  • podstawowych zasad planowania i projektowania prostych urządzeń, systemów, obiektów oraz procesów służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego,
  • planowania, wykonywania doświadczeń i analiz oraz interpretowania wyników badań laboratoryjnych,
  • wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • przedstawiciele służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, w administracji państwowej i samorządowej,
  • w laboratoriach badawczych i kontrolnych,
  • w rolnictwie,
  • w parkach narodowych i innych instytucjach związanych z ochroną przyrody.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 210


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  W ramach struktury wydziału funkcjonuje Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii. Podjednostką centrum jest Laboratorium  Badań Środowiskowych w Małkocinie, dysponujące wysokiej klasy aparaturą badawczą, najnowocześniejszą w północno-zachodniej Polsce. W laboratorium wykonywane są badania zarówno przez pracowników naukowych uczelni, jak i studentów.