• 16 KWI 18

  Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

  Absolwent uzyskuje tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie oceanologia.

  Cele kształcenia

  Celem studiów doktoranckich z zakresu oceanologii realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego jest dalszy rozwój naukowy i dydaktyczny uczestników, m.in. poprzez zorganizowane i systemowe gromadzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych służących podnoszeniu ich kwalifikacji naukowych. Istotnym elementem jest zapewnienie lub zorganizowanie dostępu do najnowszych metod i aparatury pomiarowej, pozwalających na prowadzenie badań empirycznych środowiska morskiego i gromadzenie zbiorów danych. Uzupełniającym celem jest zdobycie umiejętności pracy w większych zespołach naukowych oraz wykształcenie umiejętności kierowania zespołami. Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.
  Kształcenie na studiach doktoranckich pozwoli na systemowe gromadzenie i ugruntowanie:

  • nowoczesnej wiedzy z zakresu oceanologii i dyscyplin pokrewnych oraz szczegółowej wiedzy z zakresu specjalistycznych metod badań środowiska morskiego, w celu przygotowywania rozprawy doktorskiej;
  • wiedzy na temat podstawowych prawidłowości i uwarunkowań procesu dydaktycznego w szkole wyższej oraz współczesnych technologii stosowanych w kształceniu studentów studiujących na kierunku oceanografia;
  • umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia pomiarów na morzu i strefie brzegowej oraz metodami i technikami kształcenia akademickiego w zakresie oceanologii;
  • kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego.

  Program kształcenia na studiach doktoranckich obejmuje:

  • zajęcia obligatoryjne związane z problematyką oceanograficzną, w szczególności w zakresie aktualnie rozwijanych kierunków badań; fakultatywne przedmioty specjalistyczne rozwijające umiejętności prowadzenia pomiarów na morzu, w strefie brzegowej i w laboratorium; fakultatywne przedmioty dydaktyczne rozwijające kompetencje w zakresie nowoczesnych metod prezentacji wyników badań i technik kształcenia akademickiego; praktyki zawodowe w formie przygotowania, prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • samodzielne przygotowanie cyklu badań empirycznych oraz ich przeprowadzenie zmierzające do przygotowania publikacji naukowych i realizacji projektów badawczych, prezentowania wyników badań na konferencjach, udzielania konsultacji eksperckich dotyczących wybranych zagadnień oceanograficznych i pokrewnych problemów naukowych, współpracy w zespołach badawczych, w tym też międzynarodowych oraz napisania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie oceanologia.

  Do prowadzenia badań będą wykorzystane możliwości badawcze Wydziału Nauk o Ziemi, a w tym infrastruktura Stacji Morskiej w Międzyzdrojach oraz możliwości instytucji współpracujących z Wydziałem z Polski i Europy. Wszystkie realizowane w ramach studiów doktoranckich prace naukowe mają bezpośredni związek z bieżącą tematyką badawczą. Doktoranci biorą również czynny udział w prowadzeniu zajęć dydaktycznych realizując w ten sposób zasadę jedności nauki i nauczania.

  Czas trwania

  8 semestrów

  Terminy

  Wydział Nauk o Ziemi- terminy rekrutacji


  Kryteria kwalifikacji:

  Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

  Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 6 pkt

  Ocena dostateczna plus – 8 pkt

  Ocena dobra – 10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14

  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I
  i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0

  11

  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna (do 3 stron)

  70

  4 Inne: udział w konferencjach, ekspedycjach, podróżach, badaniach terenowych, popularyzacja nauki, staże naukowe, praca w kołach naukowych i organizacjach studenckich, udokumentowane publikacje naukowe, certyfikat językowy

  5

  Łącznie

  100

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki przyrodnicze
  dziedzina kształcenia: nauki o Ziemi
  dyscyplina naukowa: oceanologia


  Dodatkowe informacje:

  brak