• 16 KWI 18

  Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

  Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje stopnień naukowy doktora nauk teologicznych.

  Cele kształcenia

  Studia teologiczne na wydziale służą poznaniu i pogłębieniu nauki katolickiej i jej relacji do nauczania innych wspólnot religijnych oraz przygotowaniu do pracy w Kościele i dla społeczności świeckiej, czyli do pracy katechetycznej, apostolskiej, społecznej i naukowej.

  Czas trwania

  8 semestrów

  Terminy

  Wydział Teologiczny – terminy rekrutacji


  Kryteria kwalifikacji:

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich. Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 6 pkt

  Ocena dostateczna plus – 8 pkt

  Ocena dobra – 10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14
  2 Średnia ocen z przebiegu studiów jednolitych magisterskich będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 1 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0 21
  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej (do 5 stron druku), rozmowa kwalifikacyjna dot. dotychczasowych zainteresowań naukowych oraz wiedzy nt.

  1. Współczesne zagrożenia wiary;

  2.Płeć kulturowa a rozumienie natury w doktrynie chrześcijańskiej;

  3. Sumienie prawe i jego formacja.

  40
  4 Inne :

  Udokumentowana znajomość języka obcego – 5 pkt

  Udokumentowana praca w kołach naukowych – 5 pkt

  Udokumentowane publikacje naukowe – 5 pkt

  Udokumentowany udział w konferencjach naukowych – 5 pkt

  Udokumentowane ukończone kursy teologiczne – 5pkt

  25
  Łącznie 100

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora jest ostateczna.

   

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki humanistyczne
  dziedzina kształcenia: nauki teologiczne
  dyscyplina naukowa: nauki teologiczne


  Dodatkowe informacje:

  brak