• 30 MAR 17

  Studia drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc w jakiejś mierze uzupełnienie i kontynuację studiów pierwszego stopnia. Szczególny charakter nadaje tym studiom prowadzona na nich specjalność: poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny. Studia te umożliwiają więc przede wszystkim zdobycie wiedzy i umiejętności terapeutycznych i doradczych w dziedzinie małżeńsko-rodzinnej. Absolwent kierunku dysponuje zaawansowanym – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – przygotowaniem w dziedzinie nauk o rodzinie. Posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie pomocy rodzinie. Może samodzielnie wykonywać zadania jako wykwalifikowany pracownik poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca), specjalista do spraw rodziny (familiolog), animator środowiska rodzinnego. Jest przygotowany do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie poradnictwa i terapii małżeństwa i rodziny, na bazie których ma możliwość uzupełnienia kształcenia w specjalistycznej szkole terapii dla uzyskania certyfikatu terapeuty.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: problemy współczesnej rodziny, problemy życia seksualnego, psychoterapia, terapia małżeństwa i rodziny, poradnictwo małżeńskie i rodzinne, duchowość rodziny.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent kierunku nauki o rodzinie ze specjalnością poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny uzyskuje przygotowanie (po ewentualnym uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji) do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-rehabilitacyjnych,  rodzinnych poradniach specjalistycznych, agendach samorządowych, instytucjach profilaktyki społecznej.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.


  Dodatkowe informacje:

  brak