• 30 MAR 17

  Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – tej, w której się wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzeba dobrych „specjalistów od rodziny”, zwłaszcza takich, którzy potrafią pomóc drugiemu człowiekowi w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Familiologia, jako kierunek unikatowy w skali kraju, jest więc kierunkiem odpowiednim dla tych, którzy chcą pomagać rodzinie i wiedzieć, jak samemu dobrze w niej żyć. To studia, które pomogą odkryć wartość rodziny i widzieć ją w świetle wartości chrześcijańskich.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Student familiologii drugiego stopnia:
  • nauczy się, czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
  • zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego,
  • nabędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz zawodu mediatora,
  • będzie dysponował wiedzą z zakresu rozwoju psychospołecznego i psychopoatologii życia społecznego oraz umiejętności umożliwiającymi diagnozę, wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów,
  • zdobędzie przygotowanie do prowadzenia mediacji sądowych, pozasądowych i pomagania w organizacji negocjacji.

  KARIERA I PRACA

  Absolwenci familiologii drugiego stopnia mogą pracować jako:
  • familiolodzy, czyli specjaliści do spraw rodziny,
  • pracownicy instytucji, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie jednostek i całych rodzin oraz instytucji przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie, w tym prowadzenie szkół dla rodziców i grup wsparcia dla rodzin,
  • pracownicy w ośrodkach pomocy rodzinie, poradniach małżeńskich i rodzinnych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych, instytucjach profilaktyki społecznej, instytucjach interwencji kryzysowej, organizacjach pozarządowych i agendach samorządowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.


  Dodatkowe informacje:

  brak