• 30 MAR 17

  Absolwent  studiów politologicznych drugiego stopnia posiada usystematyzowaną oraz rozszerzoną  wiedzę z zakresu politologii, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Operując modelami badań politologicznych, potrafi kreować  i formułować  oraz realizować problemy badawcze. Prowadzone specjalności ułatwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy praktycznej i teoretycznej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: teoria polityki, ruchy społeczne, socjologia polityki, komunikowanie polityczne, decydowanie polityczne, prawo europejskie.

  Możliwości zatrudnienia: wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom kierunku politologia ubiegać się o zatrudnienie m.in. w instytucjach państwowych, służbach i inspekcjach, urzędach administracji centralnej – ministerstwach, kancelariach organów władzy państwowej, urzędach wojewódzkich, urzędach administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, biurach poselskich i senatorskich, instytucjach i podmiotach związanych z członkostwem Polski we Wspólnotach Europejskich, organizacjach pozarządowych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku politologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • bezpieczeństwo państwa
  • zarządzanie organizacjami międzynarodowymi
  • lobbing i doradztwo międzynarodowe
  • medioznawstwo
  • pozyskiwanie i ochrona informacji

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryteria kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak