• 04 CZE 19

  Program studiów przygotowany został przez doświadczoną kadrę dla osób zainteresowanych życiem politycznym. Specjalności drugiego stopnia koncentrują się na relacji polityki z otoczeniem, zwłaszcza związanymi z mediami i obiegiem informacji. W trakcie zajęć studenci uczą się: prowadzenia kampanii i komunikowania się z mediami, tworzenia ekspertyz dla poszczególnych instytucji oraz funkcjonowania w organizacjach politycznych, także międzynarodowych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: teoria polityki, ruchy społeczne, socjologia polityki, komunikowanie polityczne, decydowanie polityczne, prawo europejskie.

  Nasi absolwenci pracują m.in. w:
  • partiach politycznych, biurach poselskich i senatorskich,
  • mediach i agencjach public relations,
  • think tankach, organizacjach eksperckich i analitycznych,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach Unii Europejskiej

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku politologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • polityka medialna;
  • analityk rynku politycznego;
  • International Studies.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryteria kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.