• 16 KWI 18

  Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

  Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje stopień naukowy doktora nauk społecznych z dyscypliny nauka o polityce.

  Cele kształcenia

  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów posiadających stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Przygotowanie wysoko kwalifikowanej kadry akademickiej, nauczycielskiej, rozumiejących procesy zachodzące w społeczeństwie i polityce.

  Czas trwania

  8 semestrów

  Terminy

  Wydział Humanistyczny – terminy rekrutacji


  Kryteria kwalifikacji:

  Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

  Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 6 pkt

  Ocena dostateczna plus – 8 pkt

  Ocena dobra – 10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14

  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocen z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0.

  11

  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna (liczba stron projektu co najmniej 5, szczegóły rozmowy określa opiekun studiów doktoranckich)

  60

  4 Inne:

  Udokumentowana znajomość języka obcego

  Udokumentowana praca w kołach naukowych

  Udokumentowane publikacje naukowe

  Udokumentowany udział w konferencjach naukowych

  15

  Łącznie

  100

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki społeczne
  dziedzina kształcenia: nauki społeczne
  dyscyplina naukowa: nauki o polityce


  Dodatkowe informacje:

  brak