• 04 CZE 19

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej, oparte na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw oraz nabycie umiejętności objaśniania mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych mikroorganizmów, przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne, fizyki i reguł chemicznych. Absolwent ma umiejętności interpretowania i opisywania zjawisk biologicznych zachodzących na poziomie mikroorganizmów na podstawie prowadzonych samodzielnie i w zespole badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych, z uwzględnieniem aspektów etycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  W trakcie studiów:
  • zdobędziesz wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych oraz dotyczącą mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów),
  • opanujesz techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych,
  • poznasz metody rozwiązywania problemów diagnostycznych w zakresie chorób infekcyjnych,
  • poznasz podstawy postępowania przeciw epidemiologicznego chorób zakaźnych i innych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • diagności,
  • mikrobiolodzy w laboratoriach medycyny ludzkiej, weterynaryjnej, a także laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego (woda, gleba, powietrze),
  • pracownicy w jednostkach naukowych prowadzących badania diagnostyczne.
  Mogą również być ambasadorami zdrowia publicznego w jednostkach diagnostycznych, naukowych, jak i Ministerstwa Zdrowia.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Studenci odbywają 120 godzin praktyk w wybranych przez siebie laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, medycznych lub weterynaryjnych. Ostatni rocznik ma możliwość uczestnictwa w finansowanym ze środków UE, programie praktyk-staży i zdobycia doświadczeń w renomowanym laboratorium krajowym w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej ludzkiej oraz zwierzęcej.