• 30 MAR 17

  Absolwent kierunku mikrobiologia posiada wiedzę umożliwiającą mu poznanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych zachodzących przy współudziale czy tez z wykorzystaniem mikroorganizmów. Absolwent mikrobiologii jest kompetentny w zakresie zagadnień przyrodniczych dotyczących wszystkich grup mikroorganizmów, głównie chorobotwórczych dla ssaków. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi mikrobiologii na podejmowanie pracy zarówno w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, jak też w placówkach naukowych, uniwersytetach, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem mikroorganizmów, głównie w zakresie diagnostyki. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
  Absolwent jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie mikrobiologii.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: metody kultur in vitro, bioinformatyka, genetyka człowieka.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent jest przygotowany do pracy z materiałem biologicznym i klinicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia i służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, a także w szkołach prowadzących kształcenie w zakresie mikrobiologii, po zdobyciu wymaganego przygotowania pedagogicznego (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Powinien posiadać również umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku mikrobiologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  w przygotowaniu


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś

  gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Kandydatów po studiach z innych obszarów wiedzy będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.


  Dodatkowe informacje:

  brak