• 04 CZE 19

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej, oparte na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw oraz nabycie umiejętności objaśniania mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych mikroorganizmów, przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne, fizyki i reguł chemicznych.
  Absolwent posiada umiejętności interpretowania i opisywania zjawisk biologicznych zachodzących na poziomie mikroorganizmów na podstawie prowadzonych samodzielnie i w zespole badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych, z uwzględnieniem aspektów etycznych. Znaczną część programu dydaktycznego stanowią zajęcia praktyczne w pracowniach specjalistycznych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: metody kultur in vitro, bioinformatyka, genetyka człowieka.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • diagności,
  • mikrobiolodzy w laboratoriach medycyny ludzkiej, weterynaryjnej i laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego (woda, gleba, powietrze),
  • pracownicy w jednostkach naukowych prowadzących badania diagnostyczne.
  • mogą również być ambasadorami zdrowia publicznego w jednostkach diagnostycznych, naukowych jak i Ministerstwa Zdrowia.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku mikrobiologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś

  gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Kandydatów po studiach z innych obszarów wiedzy będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.


  Dodatkowe informacje:

  Studenci, poza zajęciami praktycznymi, mają obowiązek odbyć 80 godzin bezpłatnych praktyk w wybranych przez siebie laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, medycznych lub weterynaryjnych.