• 08 MAJA 19

  Celem kierunku jest wykształcenie młodej, dynamicznej kadry  ludzi, którzy będą umieli w sposób nowoczesny i kreatywny chronić, zarządzać, promować i ekonomicznie wykorzystywać olbrzymi potencjał jakim jest dziedzictwo kulturowe. Absolwent uzyska wiedzę teoretyczną z wielu dziedzin takich jak prawo, ekonomia, nauki społeczne, turystyka, historia czy archeologia oraz niezwykle przydatne narzędzia praktyczne, które pozwolą w nowatorski sposób zająć się dziedzictwem kulturowym w takich dziedzinach jak administracja publiczna, muzealnictwo, edukacja, turystyka czy przedsiębiorczość. Będzie gotowy stanąć na czele i sprawnie zarządzać zespołem, który będzie w stanie wypracować i wdrożyć nowe kierunki mające na celu ochronę i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego miasta  czy regionu. Tak wykształcona kadra dysponować będzie wiedzą z kilku obszarów (ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, przepisy prawa z tym związane także w kontekście prawodawstwa obowiązującego w UE, elementy socjologii i psychologii społecznej, PR, turystyka, różnorodne warsztaty praktyczne). Kluczową jest koncepcja uczynienia ze studiów kierunku o znacznym komponencie praktycznym. Student zdobywa umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w zakresie nauk historycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych we wszelkiego rodzaju praktycznych działaniach dotyczących dziedzictwa kulturowego.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: ochrona dziedzictwa kulturowego, badania przestrzeni turystycznej, analiza potrzeb społecznych, muzeum w przestrzeni publicznej, podstawy zarządzania, komunikacja interpersonalna, kreatywne pisanie o przeszłości, wizualizacja danych o przeszłości.

  Możliwość zatrudnienia:

  •  jednostki administracji rządowej (przede wszystkim działy zajmujące się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego),
  • instytucje i organów Unii Europejskiej zajmujące się europejskim dziedzictwem kulturowym,
  • środki społecznego przekazu i wydawnictwa,
  • muzea i inne instytucje gromadzących i udostępniające dziedzictwo kulturowe,
  • placówki kulturalno-oświatowe zajmujące się popularyzacją wiedzy o dziedzictwem kulturowym (np. domy kultury, centra kultury, fundacje działające na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego),
  • służby i instytucje zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego (np. urzędy konserwatorskie, oddziały terenowe NID),
  • organizacje i firmy turystyczne zajmujące się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego,
  • działy promocji i marketingu firm prywatnych,
  • lokalne grupy działania (LGD),
  • służby leśne.

  Kontynuacja nauki: Studia doktoranckie, studia podyplomowe

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Dziedzictwo kulturowe w turystyce
  • Muzealnictwo

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do: – ludzi młodych, aktywnych, mających potrzeby kreacyjne, potrafiących zorganizować wokół siebie środowiska o wrażliwości społecznej, humanistycznej i ekonomicznej, chcących we własnym miejscu zamieszkania wykorzystać potencjał lokalny dla tworzenia miejsc pracy, własnych biznesów, organizacji turystyki – ludzi doświadczonych w pracy w JST, turystyce, lokalnych przedsiębiorców, ludzi mediów, pracowników oświaty i instytucji kultury. Nasza oferta skierowana jest też do tych, którzy rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy. Są to przede wszystkim osoby, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jak i pracownicy firm prywatnych lub instytucji państwowych, które zajmują się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Program studiów został przygotowany w taki sposób, by odpowiedzieć na potrzeby zarówno osób, które dopiero wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w służbach konserwatorskich, muzeach lub urzędach władz lokalnych, jak i tych, które od wielu lat funkcjonują w wymienionych strukturach i odczuwają potrzebę uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności.