• 04 CZE 19

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania nowatorskich metod w wypracowaniu i wdrożeniu kierunków związanych z ochroną, promocją, zarządzaniem i ekonomicznym wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Przekazujemy odpowiednią dawkę wiedzy historycznej, społecznej, prawnej i ekonomicznej – dbamy o wszechstronne poszerzenie horyzontów studentów naszego kierunku.

  Na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego nauczysz się:
  • wykorzystywać wiedzę dotyczącą ochrony, zarządzania i promocji dziedzictwa kulturowego,
  • inspirować i organizować działania promujące tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe w otoczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym,
  • gromadzić, opracowywać i prezentować informacje,
  • współpracować z członkami zespołu oraz kierować zespołem ds. prac dotyczącym przeszłości.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: ochrona dziedzictwa kulturowego, badania przestrzeni turystycznej, analiza potrzeb społecznych, muzeum w przestrzeni publicznej, podstawy zarządzania, komunikacja interpersonalna, kreatywne pisanie o przeszłości, wizualizacja danych o przeszłości.

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej (w działach zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego),
  • instytucjach i organach Unii Europejskiej zajmujących się europejskim dziedzictwem kulturowym,
  • muzeach i innych instytucjach dziedzictwa kulturowego,
  • placówkach kulturalno-oświatowowych zajmujących się popularyzacją wiedzy (np. domy kultury, centra kultury, fundacje działające na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego),
  • służbach i instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego (np. urzędy konserwatorskie, oddziały terenowe NID),
  • organizacjach i firmach turystycznych zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego,
  • działach promocji i marketingu firm prywatnych,
  • lokalnych grupach działania (LGD),
  • służbach leśnych.

  Kontynuacja nauki: Studia doktoranckie, studia podyplomowe

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • dziedzictwo kulturowe w turystyce;
  • muzealnictwo

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia z kierunku historia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do: – ludzi młodych, aktywnych, mających potrzeby kreacyjne, potrafiących zorganizować wokół siebie środowiska o wrażliwości społecznej, humanistycznej i ekonomicznej, chcących we własnym miejscu zamieszkania wykorzystać potencjał lokalny dla tworzenia miejsc pracy, własnych biznesów, organizacji turystyki – ludzi doświadczonych w pracy w JST, turystyce, lokalnych przedsiębiorców, ludzi mediów, pracowników oświaty i instytucji kultury. Nasza oferta skierowana jest też do tych, którzy rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy. Są to przede wszystkim osoby, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jak i pracownicy firm prywatnych lub instytucji państwowych, które zajmują się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Program studiów został przygotowany w taki sposób, by odpowiedzieć na potrzeby zarówno osób, które dopiero wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w służbach konserwatorskich, muzeach lub urzędach władz lokalnych, jak i tych, które od wielu lat funkcjonują w wymienionych strukturach i odczuwają potrzebę uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności.