• 30 MAR 17

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka:

  a) posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań

  b) posiada umiejętności:

  konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych,
  budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki,
  przedstawiania treści matematycznych w mowie i na piśmie,
  posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych,
  c) jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny, posiada umiejętności inicjowania nowego modelu działania

  d)  zna język na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki.

  UWAGA: Przy dostatecznej ilości zainteresowanych studentów istnieje możliwość uruchomienia grupy z zajęciami prowadzonymi w formie popołudniowej. Jest to wygodna forma bezpłatnego studiowania dla osób chcących godzić pracę zawodową z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: algebra i teoria liczb, teoria miary i całki Lebesgue’a, statystyka matematyczna

  Możliwości zatrudnienia: zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne: w bankach, firmach ubezpieczeniowych, w niektórych firmach handlowych i przemysłowych, firmach wdrażających nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia i systemy, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym w liceach ogólnokształcących i technikach.

  Kontynuacja nauki: możliwość kontynuowania nauki na studiach III-ego stopnia.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • zastosowania matematyki
  • teoria kodowania (tylko studia stacjonarne)
  • specjalność nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w obszarze wiedzy odpowiadającemu obszarowi nauk ścisłych.
  Przyjęcie na kierunek studiów odbywa się na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.

  Wybór specjalności nauczycielskiej w trakcie studiów dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy mają przygotowanie merytoryczne do nauczania matematyki, a nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, uwarunkowany jest uzupełnieniem braków w ogólnym przygotowaniu do wykonania zawodu nauczyciela oraz braków w przygotowaniu do nauczania matematyki w szkole podstawowej w toku studiów drugiego stopnia.


  Dodatkowe informacje:

  brak