• 04 CZE 19

  Program studiów pozwala na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie matematyki i zaznajamia z jej aktualnymi zastosowaniami w gospodarce oraz na kształtowanie takich umiejętności, jak: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie. Absolwent jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: algebra i teoria liczb, teoria miary i całki Lebesgue’a, statystyka matematyczna

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • aktuariusze, pracownicy banków, towarzystw inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i biur rachunkowych,
  • analitycy działów logistycznych i statystycznych,
  • programiści w firmach informatycznych,
  • kryptolodzy i kryptoanalitycy,
  • pracownicy firm wdrażających nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia i systemy or az wytwarzających nowe technologie,
  • nauczyciele matematyki.

  Kontynuacja nauki: możliwość kontynuowania nauki na studiach III-ego stopnia.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Zastosowania matematyki (ZM)
  • Nauczycielska (matematyka)
  • Teoria kodowania (TK)

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w obszarze wiedzy odpowiadającemu obszarowi nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: matematyka, nauki fizyczne, informatyka, astronomia, nauki chemiczne).
  Przyjęcie na kierunek studiów odbywa się na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.

  Wybór specjalności nauczycielskiej w trakcie studiów dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy mają przygotowanie merytoryczne do nauczania matematyki, a nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, uwarunkowany jest uzupełnieniem braków w ogólnym przygotowaniu do wykonania zawodu nauczyciela oraz braków w przygotowaniu do nauczania matematyki na II etapie edukacyjnym w toku studiów drugiego stopnia.


  Dodatkowe informacje:

  Studenci specjalności nauczycielskiej odbywają praktykę zawodową psychologiczno-pedagogiczną i dydaktyczną.