• 08 MAJA 19

  Ukończenie studiów na II stopniu kierunku Management Instytucji Publicznych i Public Relations pozwoli na poszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających wykonywać różne zawody związane z kreowaniem wizerunku, doradztwem wizerunkowym, budowaniem PR osobistego i instytucjonalnego, a także te zawody, w którym wymaga się posiadania kompetencji związanych z komunikowaniem społecznym.

  W programie studiów znalazły się przedmioty i warsztaty o charakterze praktycznym, które pozwolą na nabycie konkretnych umiejętności, np. tworzenia stron internetowych, wystąpień publicznych, odpowiedniego zachowania przed kamerą i mikrofonem, wykorzystywania do PR projektów graficznych i fotograficznych, efektywnego korzystania z mediów społecznościowych.

  W toku studiów  studenci nabędą także znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym związanym z kierunkiem studiów.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: grafika komputerowa, manipulacje medialne i czarny PR, nowe media, podstawy fotografiki, PR w serwisach społecznościowych, projektowanie stron internetowych, technika mowy i kultura wypowiedzi, techniki neuronauki poznawczej, warsztat wystąpień publicznych, występ przed kamerą i mikrofonem.

  Możliwość zatrudnienia: ukończenie studiów pozwoli na zatrudnienie na wielu stanowiskach związanych z tworzeniem PR i komunikowaniem społecznym, np.: specjalista ds. PR, rzecznik prasowy, dziennikarz, specjalista ds. reklamy, doradca personalny ds. wizerunku oraz innych.

  Kontynuacja nauki: dalsze poszerzenie kompetencji może nastąpić na studiach podyplomowych lub studiach III stopnia.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Kreatywny PR
  • Inżynieria organizacji pozarządowych

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Studia są adresowane nie tylko do absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych, ponieważ zdobyte w ich toku kompetencje mogą okazać się przydatne w różnorakich formach aktywności zawodowej.