• 22 PAŹ 20

  Student na tym kierunku zapoznaje się z  funkcjonowaniem współczesnego rynku usług logistycznych oraz nabywa umiejętności zastosowania innowacyjnych metod, instrumentów i narzędzi IT wykorzystywanych w pracy zawodowej:  systemów informatycznych klasy ERP, WMS, TMS, systemów do modelowania procesów logistycznych oraz projektowania infrastruktury. Na zajęciach laboratoryjnych student od strony praktycznej zapoznaje się z funkcjonowaniem rozwiązań automatycznych, konstrukcyjnych i cyfrowych stosowanych w nowoczesnych obiektach magazynowych, energetyce oraz w transporcie.

  Absolwent specjalności Inżynieria Transportu Lądowego zdobędzie m.in. specjalistyczną wiedzę dotyczącą infrastruktury transportu, budowy i eksploatacji środków transportu oraz inżynierii ruchu. Specjalność Inżynieria Systemów Logistycznych oparta jest na zagadnieniach dotyczących projektowania, optymalizacji, usprawniania systemów i modelowania procesów logistycznych (zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. W ramach specjalności Inżynieria Systemów Energetycznych Absolwent zdobędzie kompetencje w zakresie projektowania wdrażania, zarządzania i oceny systemów energetycznych, z uwzględnieniem współczesnych trendów uwzględniających kwestie ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego

   

  Nauczysz się:

  • zarządzania magazynem, transportem i koncernami energetycznymi,
  • zasad funkcjonowania pojazdów elektrycznych i stacji ładowania, przetwarzania energii elektrycznej, projektowania sieci elektroenergetycznych,
  • analizy i organizowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  • obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,
  • projektowania, wdrażania, zarządzania i usprawniania procesów w łańcuchu dostaw,
  • indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów w obszarze logistyki,
  • prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego   i towarowego,
  • planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej  i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych.

   

  Przykładowe przedmioty:

  Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, techniki neuronauki poznawczej w logistyce, metody wielokryterialne w optymalizacji procesów logistycznych, audytowanie i certyfikacja jakości w logistyce, Smart Logistics

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (T SL),
  • działach planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,
  • parkach przemysłowych, centrach logistycznych, centrach dystrybucyjnych,
  • przedsiębiorstwach działających w sektorze TSL,
  • zakładach komunikacji publicznej,
  • jednostkach zajmujących się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 210


  Specjalności:

  • inżynieria transportu lądowego;
  • inżynieria systemów logistycznych;
  • inżynieria systemów energetycznych

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Tym, co wyróżnia ten kierunek jest duża liczba zajęć praktycznych w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach badawczych LogLab i TransLab. W ramach struktury wydziału funkcjonuje również Centrum Informacji Menadżerskiej.