• 27 KWI 18

  Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. zagadnienia związane z zarządzaniem logistycznym, projektowaniem procesów i systemów logistycznych, funkcjonowaniem logistyki międzynarodowej, badaniami operacyjnymi, zarządzania ryzykiem w logistyce oraz analityką biznesową.

  Absolwenci kierunku, uzyskują tytuł zawodowy magister inżyniera.

  Czas trwania studiów 1,5 roku (3 semestry)

  Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie logistyki, inżynierii produkcji oraz energetyki. Nacisk uzyskiwanych efektów kształcenia położony jest na pozyskanie umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, obsługi systemów informatycznych oraz znajomości współczesnych trendów wpływających na funkcjonowanie szeroko pojętej logistyki.

  Specjalność Logistyka Systemów Produkcyjnych ma na celu wykształcić fachowców posiadających umiejętność planowania i organizowania pracy produkcji (w szczególności przemysłowej), a także jej monitorowania i kontroli. Absolwent specjalności posiada również kompetencje dotyczące gospodarki materiałowej oraz transportu. Wykładane zagadnienia uwzględniają nowoczesne trendy wpływające na działalność produkcyjną, w szczególności rozwój technologii inteligentnych, automatyki i robotyki.

  Specjalność Systemy Dystrybucji Energii ma na celu wykształcić fachowców posiadających kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych. Absolwent specjalności posiada wiedzę techniczną dotyczącą działania urządzeń elektroenergetycznych oraz metod pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej, a także umiejętności pozatechniczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi oraz doskonalenia procesów konwersji i dystrybucji energii. Wykładane zagadnienia uwzględniają również aspekty makroekonomiczne dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania krajowego systemu energetycznego.

  Możliwości zatrudnienia

  Potencjalne miejsca pracy:

  • działy planowania i sterowania produkcją,
  • działy utrzymania ruchu, nadzoru i kontroli produkcji,
  • działy automatyki przemysłowej i magazynowej,
  • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),
  • Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD),
  • przedsiębiorstwa wdrażające OZE,
  • parki przemysłowe i logistyczne,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się doradztwem logistycznym i energetycznym,
  • zespoły projektowe ds. rozwoju sieci dostaw, przeprojektowywania systemów logistycznych, budowy infrastruktury,
  • jednostki certyfikujące, audytujące oraz konsultingowe w zakresie logistyki oraz energetyki.

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 90


  Specjalności:

  • Logistyka Systemów Produkcyjnych
  • Systemy Dystrybucji Energii

   

   

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów inżynierskich co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  brak