• 04 CZE 19

  Studenci kierunku są przygotowani do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie logistyki, inżynierii produkcji oraz energetyki. Specjalność logistyka systemów produkcyjnych ma na celu wykształcenie fachowców posiadających umiejętność planowania i organizowania pracy produkcji (w szczególności przemysłowej), a także jej monitorowania i kontroli.
  Specjalność systemy dystrybucji energii ma na celu wykształcenie fachowców w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych.

  Absolwenci kierunku, uzyskują tytuł zawodowy magister inżyniera.

  Czas trwania studiów 1,5 roku (3 semestry)

  Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie logistyki, inżynierii produkcji oraz energetyki. Nacisk uzyskiwanych efektów kształcenia położony jest na pozyskanie umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, obsługi systemów informatycznych oraz znajomości współczesnych trendów wpływających na funkcjonowanie szeroko pojętej logistyki.

  Specjalność Logistyka Systemów Produkcyjnych ma na celu wykształcić fachowców posiadających umiejętność planowania i organizowania pracy produkcji (w szczególności przemysłowej), a także jej monitorowania i kontroli. Absolwent specjalności posiada również kompetencje dotyczące gospodarki materiałowej oraz transportu. Wykładane zagadnienia uwzględniają nowoczesne trendy wpływające na działalność produkcyjną, w szczególności rozwój technologii inteligentnych, automatyki i robotyki.

  Specjalność Systemy Dystrybucji Energii ma na celu wykształcić fachowców posiadających kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych. Absolwent specjalności posiada wiedzę techniczną dotyczącą działania urządzeń elektroenergetycznych oraz metod pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej, a także umiejętności pozatechniczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi oraz doskonalenia procesów konwersji i dystrybucji energii. Wykładane zagadnienia uwzględniają również aspekty makroekonomiczne dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania krajowego systemu energetycznego.

  Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów:

  • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
  • obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,
  • prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego i towarowego,
  • planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych.

   

  Nasi absolwenci pracują m.in. w:

  • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL),
  • działach planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,
  • parkach przemysłowych i logistycznych,
  • stanowiskach informatycznej obsługi logistyki i transportu,
  • zakładach komunikacji publicznej,
  • jednostkach zajmujących się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
  • jednostkach certyfikujących i audytujących.

   

  Przykładowe przedmioty: Analityka biznesowa przedsiębiorstw logistycznych, Logistyka międzynarodowa, Lean Manufacturing, Techniki produkcyjne inteligentnego przemysłu, Logistyka paliw, Odnawialne źródła energii, Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 90


  Specjalności:

  • Logistyka Systemów Produkcyjnych;
  • Systemy Dystrybucji Energii

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów inżynierskich co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.