• 04 CZE 19

  W programie studiów znajdują się zagadnienia z zakresu sterowania przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi oraz materialnymi jak i zagadnieniami technicznymi z obszaru mechaniki, elektroniki czy robotyki. Specjalności inżynierskie przygotowano mając na względzie praktyczny wymiar procesu kształcenia, prowadzonego z wykorzystaniem laboratoriów, systemu ćwiczeń oraz praktyk zawodowych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
  • obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,
  • prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego i towarowego,
  • planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL),
  • działach planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,
  • parkach przemysłowych i logistycznych,
  • stanowiskach informatycznej obsługi logistyki i transportu,
  • zakładach komunikacji publicznej,
  • jednostkach zajmujących się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
  • jednostkach certyfikujących i audytujących.

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 210


  Specjalności:

  • inżynieria transportu lądowego;
  • inżynieria systemów logistycznych;
  • inżynieria systemów energetycznych

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Na logistyce duża część zajęć odbywa się w formie laboratoriów, podczas których wykorzystywana jest nowoczesna infrastruktura, a także znane i powszechnie stosowane w praktyce systemy informatyczne. Stosowane są również gry dydaktyczne pozwalające symulować sytuacje przybliżone do realiów gospodarczych, rozwijające umiejętności działania pod presją czasu oraz w warunkach ryzyka. Studenci uczestniczą w wizytach studyjnych, spotkaniach oraz praktykach studenckich pozwalających zdobyć unikatową wiedzę bezpo­średnio od praktyków