• 04 CZE 19

  Studia na tym kierunku koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomiką transportu, polityką transportową (płaszczyzną krajowa i międzynarodowa) oraz z techniczno- -ekonomicznymi aspektami funkcjonowania transportu morskiego, kolejowego i lądowego. Studiujący zapoznaje się z m.in. logistyką w ujęciu makro i mikro, zarządzaniem łańcuchami dostaw, gospodarką magazynową i transportem. Poznaje obszary wiedzy związane z logistyczną obsługą klienta, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zarządzaniem jakością w logistyce, ekologistyką oraz istotą podejścia procesowego i systemowego w jednostkach gospodarczych.

  Nauczysz się:

  • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
  • sterować przepływami materiałów, informacji oraz środków finansowych, z uwzględnieniem aspektów logistycznej obsługi klienta,
  • obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), magazynem (WMS) i transportem (TMS),
  • prowadzenia dokumentacji jakościowej, tworzenia procedur kontroli oraz rozliczania i usuwania powstałych problemów,
  • przeprowadzania analiz rynku i zachowań klientów, prowadzenia skutecznych negocjacji oraz tworzenia planów marketingowych.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL),
  • działach planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,
  • parkach przemysłowych i logistycznych,
  • stanowiskach informatycznej obsługi logistyki i transportu,
  • zakładach komunikacji publicznej,
  • jednostkach zajmujących się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
  • jednostkach certyfikujących i audytujących.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • logistyka w biznesie;
  • projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych;
  • transport międzynarodowy;

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Na logistyce duża część zajęć odbywa się w formie laboratoriów, podczas których wykorzystywana jest nowoczesna infrastruktura, a także znane i powszechnie stosowane w praktyce systemy informatyczne. Stosowane są również gry dydaktyczne pozwalające symulować sytuacje przybliżone do realiów gospodarczych, rozwijające umiejętności działania pod presją czasu oraz w warunkach ryzyka. Studenci uczestniczą w wizytach studyjnych, spotkaniach oraz praktykach studenckich pozwalających zdobyć unikatową wiedzę bezpo­średnio od praktyków.