• 30 MAR 17

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku LOGISTYKA jest przygotowanie absolwentów do korzystania z nowoczesnych technologii wykorzystywanych w logistyce i zdobycie umiejętności praktycznego ich zastosowania oraz zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą mu na wykonywanie obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdrażania strategii logistycznych w praktyce gospodarczej.

  Absolwent kierunku LOGISTYKA posiada wiedzę na temat:
  – zagadnień prawnych oraz uwarunkowań ekonomiczno-finansowych działalności logistycznej podmiotów gospodarczych,
  – praktycznych zastosowań strategii logistycznych, jak i wdrażania logistyki do organizacji,
  – rodzajów konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych,
  – zagadnień konkurowania jakością w logistycznej obsłudze klienta.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: rachunek kosztów działań logistycznych, marketing usług logistycznych, logistyka międzynarodowa, polityka transportowa Unii Europejskiej, obsługa klienta międzynarodowego, nowoczesne systemy magazynowe.

  Możliwości zatrudnienia: przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL), działy eksportu / importu, działy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i  usługowych, działy controllingu logistycznego, działy marketingu i promocji, działy zarządzania i projektowania łańcuchów i sieci dostaw, parki logistyczne i przemysłowe, działy jednostek samorządowych zajmujących się transportem i logistyką, przedsiębiorstwa zajmujące się konsultingiem i audytem logistycznym.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku LOGISTYKA mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych, a także na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki


  Specjalności:

  • logistyka w biznesie
  • menedżer łańcuchów dostaw
  • systemy transportowe i logistyczne
  • marketing międzynarodowy w logistyce
  • logistyka międzynarodowa

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce, otrzymał najwyższą wyróżniającą ocenę jakości kształcenia przeprowadzoną przez Polską Komisję Akredytacyjną.