• 04 CZE 19

  Treści kształcenia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem logistycznym, projektowaniem systemów logistycznych oraz kształtowaniem relacji kosztowych w jednostkach gospodarczych. Studenci uczą się: obsługi różnorodnych systemów informatycznych sterujących logistyką, tworzenia analiz rynkowych, przeprowadzania audytów logistycznych, a także usprawnienia łańcucha oraz sieci dostaw. Duża część zajęć odbywa się w formie laboratoriów, podczas których wykorzystywana jest nowoczesna infrastruktura, a także znane i powszechnie stosowane w praktyce systemy informatyczne. Stosowane są również gry dydaktyczne pozwalające symulować sytuacje zbliżone do realiów gospodarczych, rozwijające umiejętności działania pod presją czasu oraz w warunkach ryzyka.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: rachunek kosztów działań logistycznych, marketing usług logistycznych, logistyka międzynarodowa, polityka transportowa Unii Europejskiej, obsługa klienta międzynarodowego, nowoczesne systemy magazynowe.

  Nasi absolwenci pracują m.in. w:
  • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (T SL),
  • działach planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,
  • parkach przemysłowych i logistycznych,
  • stanowiskach informatycznej obsługi logistyki i transportu,
  • zakładach komunikacji publicznej,
  • jednostkach zajmujących się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
  • jednostkach certyfikujących i audytujących.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku LOGISTYKA mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych, a także na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki


  Specjalności:

  • logistyka międzynarodowa;
  • logistyka w biznesie;
  • menedżer łańcuchów dostaw;
  • systemy transportowe i logistyczne.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Na studia stacjonarne

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

   

  Na studia niestacjonarne

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.