• 16 KWI 18

  Czas trwania

  8 semestrów

  Terminy

  Wydział Filologiczny – terminy rekrutacji


  Kryteria kwalifikacji:

  Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

  Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

  Ocena dobra – 10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14*

  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,5 i 1 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,5.

  16**

  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej (objętość do 3 stron), rozmowa kwalifikacyjna:

  Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej:

  przedstawienie przez kandydata problematyki pracy magisterskiej,

  – dyskusja nad przedstawionym projektem badawczym (komisja ocenia wartość merytoryczną koncepcji i orientację kandydata w wybranej dziedzinie badawczej)

   

  45 z czego:

  10 – projekt badawczy;

  30 – przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

  5 – przedstawienie przez kandydata problematyki pracy magisterskiej;

  4 Inne * :

  A.Udokumentowane publikacje naukowe, udział w konferencjach, uczestnictwo w kołach naukowych

  B.Ocena z pracy magisterskiej. Zasady punktacji:

  Ocena dobra – 6 pkt

  Ocena dobra plus – 8 pkt

  Ocena bardzo dobra – 10 pkt

  25 z czego:

   

  15 – za część A

  10 – za część B

   

  Łącznie 100

  * warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia co najmniej oceny dobrej.

  ** warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie średniej ocen z przebiegu studiów (jednolitych  magisterskich albo I i II stopnia ) 3.5

   

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

   

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki humanistyczne
  dziedzina kształcenia: nauki humanistyczne
  dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo


  Dodatkowe informacje:

  brak