• 30 MAR 17

  Absolwent winien posiadać gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, przez odwołanie się do utrwalonych metodologii naukowych, poszczególnych zjawisk kultury. Powinien umieć dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę. Powinien posiadać wiedzę o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych – również w niestandardowych sytuacjach. Absolwent winien być przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach kultury, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji kultury.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: kody kultury, bohaterowie cywilizacji obrazkowej, tradycja w kulturze współczesnej, seriale nowej generacji.

  Możliwości zatrudnienia: celem studiów kulturoznawczych jest przygotowanie studentów do pracy w: instytucjach kultury (muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych), placówkach kulturalno-oświatowych (domach kultury, klubach), bibliotekach (po specjalizacji bibliologicznej), organizacjach samorządowych, stowarzyszeniach oraz fundacjach realizujących projekty w szeroko rozumianej animacji kultury.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku kulturoznawstwo mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • instytucje kultury w Polsce
  • standardy organizacji i zarządzania jakością kultury
  • językoznawstwo  a kulturoznawstwo
  • transgraniczność i regionalizm w sztuce
  • komunikacja interpersonalna, interpersonalno-medialna i publiczna
  • sztuka jako narzędzie kształtowania świata
  • kultura metropolii
  • filozofia filmu
  • translatorium kulturowe (anglojęzyczne/ niemieckojęzyczne/ włoskojęzyczne/ hiszpańskojęzyczne)

  Uruchomienie danego modułu uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na ten moduł studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Osoby, które ukończyły studia w obszarach innych niż obszar nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie określonej wyżej liczby otrzymanych punktów.


  Dodatkowe informacje:

  brak