• 04 CZE 19

  Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o procesach poznawczych. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu i jego zdolności – percepcji, pamięci świadomości, emocji, rozumowania, podejmowania decyzji, rozumienia języka itp. – a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, np. podczas projektowania „przemawiających do umysłu” stron internetowych.

  Pokażemy Ci, jak przeprowadzić badanie okulograficzne (eyetrackingowe) oraz biometryczne, a ich wyniki wykorzystywać w pracy zawodowej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: językoznawstwo kognitywne, wprowadzenie do neuronauki poznawczej, człowiek jako podmiot własnych działań, projektowanie rozwiązań internetowych, dostępność i użyteczność interfejsów, techniki komputerowej analizy danych.

  Nasi absolwenci są przygotowani do pracy:
  • w branży IT jako web developers oraz utility designers,
  • w agencjach reklamowych,
  • jako specjaliści od komunikacji internetowej i mediów społecznościowych,
  • na rozmaitych stanowiskach, które wymagają rozwiniętych zdolności komunikacyjnych.

  Kontynuacja nauki: studia doktoranckie w zakresie dyscyplin nauk społecznych i nauk humanistycznych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryteria kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.