Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na podstawie dokumentu uzyskanego za granicą załącza w systemie ERK w postaci plików skany następujących dokumentów:

  1. podania – ankiety osobowej wydrukowanej uprzednio z osobistego konta kandydata w systemie ERK. Po wydrukowaniu podania należy je podpisać, zeskanować i załączyć w systemie ERK;
  2. dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, uprawiającego do kontynuacji kształcenia w państwie wydania dyplomu wraz ze skanem tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza przysięgłego;
  3. poświadczenia w formie legalizacji albo apostille[1] dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającego do podjęcia studiów w państwie, w którym został wydany (nie obowiązuje świadectw wydanych w państwie członkowskim UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej);
  4. zdjęcia kandydata (1 sztuka) zgodnego z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  5. dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej albo potwierdzenia wykonania przelewu;
  6. orzeczenia lekarskiego o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów; honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński – druk do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie

Orzeczenie wymagane jest od kandydatów na kierunkach:
a) biologiczne podstawy kryminalistyki,
b) biologia,
c) biotechnologia,
d) diagnostyka sportowa,
e) fizyka,
f) mikrobiologia,
g) ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego,
h) wychowanie fizyczne;

7)    oświadczenia o liczbie rat – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia niestacjonarne, wnioskującego o rozłożenie opłaty za studia na raty; oświadczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie ERK.

[1] Dokumenty poświadczane są poprzez:

1) apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), informacja: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

2) legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r. – poświadczenie świadectwa w formie legalizacji dokonywane jest w polskiej placówce dyplomatycznej.