Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na podstawie dokumentu uzyskanego za granicą załącza w systemie ERK w postaci plików skany następujących dokumentów:

 1. podania – ankiety osobowej wydrukowanej uprzednio z osobistego konta kandydata w systemie ERK. Po wydrukowaniu podania należy je podpisać, zeskanować i załączyć w systemie ERK;
 2. świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich albo innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania świadectwa wraz ze skanem tłumaczenia wyżej wymienionego dokumentu na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego;
 3. decyzji Kuratora Oświaty o uznaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej za dokument potwierdzający w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w przypadku braku uznawalności z mocy prawa albo na podstawie umów międzynarodowych albo zaświadczenia o nostryfikacji sprzed 31 marca 2015 r. (nie obowiązuje świadectw wydanych w systemach oświaty państw członkowskich UE, OECD, EFTA EOG oraz m.in. Ukrainy i Białorusi). Informacja o uznawalności wykształcenia znajduje się na stornie: nawa.gov.pl/uznawalność;
 4. zdjęcia kandydata (1 sztuka) zgodnego z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 5. dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej albo potwierdzenia wykonania przelewu;
 6. orzeczenia lekarskiego o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów; honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński. Orzeczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie Orzeczenie wymagane jest od kandydatów tylko na kierunkach:
  a) biologia,
  b)  biotechnologia,
  c) diagnostyka sportowa,
  d) fizyka,
  e) genetyka i biologia eksperymentalna,
  f) hydrobiology,
  g) mikrobiologia,
  h) zarządzenie ochroną środowiska przyrodniczego,
  i) wychowanie fizyczne;

7. oświadczenia o liczbie rat – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia niestacjonarne, wnioskującego o rozłożenie opłaty za studia na raty; oświadczenie należy wydrukować z osobistego konta kandydata w systemie rekrutacyjnym.