• 04 CZE 19

  Studia mają na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinach związanych z kulturą i turystyką, posiadających umiejętność zarządzania procesami komunikacji i interakcji offline i online między instytucjami zajmującymi się kulturą i turystyką, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i międzynarodowym. Szczególny nacisk zostaje położony na profesjonalne przygotowanie lingwistyczne i kulturowe oraz rozwój kompetencji teoretycznych i praktycznych, m.in. tłumaczeniowych i komunikacyjnych. W ramach programu ERASMUS istnieje możliwość odbycia częściowych studiów zagranicznych (semestr) na uczelniach we Włoszech (Bari, Triest, Mediolan, Florencja, Rzym, Katania i in.).

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: praktyczna nauka języka włoskiego, historia literatury włoskiej, historia Włoch, historia literatury chrześcijańskiej

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • osoby zaangażowane w różnorodnych dziedzinach życia związanych z obszarem języka i kultury włoskiej,
  • osoby animujące kontakty polsko-włoskie w zakresie działań wspólnych Unii Europejskiej,
  • nauczyciele języka włoskiego w Polsce i języka polskiego we Włoszech (po zdobyciu wymaganego przygotowania nauczycielskiego),
  • pracownicy biur turystycznych w obu krajach, w ośrodkach dla emigrantów itp.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • mediacja językowa, kultura i turystyka

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Do postępowania mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach z wykładowym językiem włoskim.

  Absolwenci innych kierunków winni: (1) przedstawić certyfikat biegłości językowej (włoski C1) lub certyfikat PLIDA, CILS, CELI na poziomie C1 albo (2) zdać egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 przeprowadzony przez uczelnię.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki odbywają się w szeroko rozumianych instytucjach kultury, m.in. w teatrach, galeriach, muzeach, archiwach, domach i ośrodkach kultury, izbach pamięci, izbach regionalnych, ośrodkach informacji kulturalnej, jak również fundacjach i organizacjach pożytku publicznego.