• 22 PAŹ 20

  Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane (ISZ) to program adresowany do tych, którzy w październiku 2021 roku zaczną studia na Uniwersytecie Szczecińskim na dowolnym kierunku studiów drugiego stopnia.

  Uczestnicy ISZ realizują indywidualny projekt badawczy pod opieką dwóch tutorów i korzystają z form wsparcie finansowanych ze środków projektu „Uniwersytet 2.0. – Strefa Kariery”:

  • dotacja badawcza w wysokości 5000 PLN,
  • laptop użyczony na czas uczestnictwa w projekcie,
  • rozbudowany lektorat „Język angielski w komunikacji naukowej”,
  • zajęcia i warsztaty z gośćmi zagranicznymi,
  • letni obóz naukowy w atrakcyjnej miejscowości.

  Studentki i Studentów, którzy chcieliby wzbogacić swoje studia drugiego stopnia o wymienione wyżej elementy, zapraszamy do ISZ!

  Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie http://interstudia.usz.edu.pl.

  Kontakt: dr hab. Maciej Witek, prof. US, maciej.witek@usz.edu.pl

  Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane są zadaniem realizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY” nr POWR.03.05.00-00-z064/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.

  Profil studiów: ogólnoakademicki


  Specjalności:

  nie dotyczy


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego do ISZ mogą przystąpić osoby, które w trakcie rekrutacji na dany rok akademicki zarejestrowały się na jeden lub dwa kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia prowadzone na US i spełniają warunki stawiane kandydatom na studiach II stopnia US.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  N = D+P+R,
  gdzie:
  D – ocena z dyplomu kandydata,
  P – punkty za koncepcję projektu kandydata,
  R – punkty za rozmowę kwalifikacyjną oraz inne osiągnięcia i formy działalności kandydata świadczące o jego dotychczasowej aktywności naukowej.

  Postępowanie kwalifikacyjne na ISZ obejmuje:
  – składanie przez kandydatów wniosków o uczestnictwo w ISZ
  ( formularz zgłoszeniowy, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, koncepcję proponowanego projektu badawczego, zgodę tutorów na sprawowanie opieki nad indywidualnym projektem badawczym studenta,  dokument  potwierdzający rejestrację na wybrany kierunek studiów drugiego stopnia,  opinię o kandydacie sporządzoną przez pracownika uczelni oraz inne dokumenty potwierdzające aktywność studenta,
  – rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami do uczestnictwa w ISZ.


  Dodatkowe informacje:

  Dodatkowe formy wsparcia dla uczestników ISZ: dotacja badawcza w wysokości 5000 PLN rocznie, laptop wraz z oprogramowaniem na czas nauki, wyjazd na szkołę letnią do atrakcyjnej miejscowości, 120 godzin lektoratu „Język angielski w komunikacji naukowej”, wykłady z profesorami z zagranicy. Więcej informacji : http://interstudia.usz.edu.pl/