• 22 KW. 21

  Innowacyjna gospodarka miejska to odpowiedź na aktualne wymogi i oczekiwania współczesnego miast oraz jego otoczenia. Możliwość zdobycia najlepszych kompetencji i umiejętności tworzenia odpowiedniej jakości życia w przestrzeni miejskiej jest gwarancją satysfakcji i sukcesu zawodowego. Studia na kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy, oceny oraz innowacyjnych sposobów gospodarowania miastem i jego strefą wpływu w różnych aspektach. Nowoczesny program kształcenia, wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna oraz bogate zaplecze infrastrukturalne, dają możliwość zdobycia najnowszej wiedzy oraz uruchamiają pokłady ukrytych form przedsiębiorczości, drzemiących w potencjale studentów.

  Nauczysz się:

  • mechanizmów działania sektorów gospodarki komunalnej,
  • podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego miast,
  • tworzyć podstawowe analizy i projekty miejskie,
  • projektować i planować innowacyjne rozwiązania współczesnych problemów rozwojowych miast,
  • kreować rozwój, budować przewagę konkurencyjną miast i poprawiać jakość życia mieszkańców,
  • podejmować przedsięwzięcia promujące innowacje w gospodarce miejskiej,
  • modelować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz tendencje i kierunki zmian rozwoju innowacyjnej gospodarki miejskiej przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych
  • wykorzystywać metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych i technicznych w odniesieniu do potrzeb obszarów zurbanizowanych.

   

  Przykładowe przedmioty:
  innowacje w przestrzeni miejskiej, zrównoważony rozwój miasta, miejska administracja samorządowa, gospodarka budżetowa miasta, kapitał rzeczowy i finansowy rozwoju miast, komunikacja i negocjacje, podstawy planowania przestrzennego, technologie informatyczne.

  Kariera i praca
  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • jednostkach administracji samorządowej – (np. w wydziałach: promocji miasta, gospodarki i mienia komunalnego, rozwoju, inwestycji, ochrony środowiska),
  • agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • regionalnych biurach projektowych,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się marketingiem i promocją miast,
  • firmach konsultingowych i doradczych,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych wyspecjalizowanych w zakresie działań wspierających rozwój regionalny i lokalny.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • informatyka
  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • geografia
  • informatyka
  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • geografia
  • historia sztuki
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.