• 22 KW. 21

  Studia na kierunku innowacyjna gospodarka miejska są odpowiedzią na problemy rozwoju i liczne wyzwania stawiane współczesnym miastom. Program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii do poprawy efektywności funkcjonowania miast oraz podnoszenia ich konkurencyjności.

  Nauczysz się:
  • programować rozwój miast,
  • tworzyć analizy opracowywania projektów miejskich,
  • wdrażać innowacyjne i inteligentne rozwiązania dot. problemów miejskich,
  • wykorzystywać nowoczesne technologie przyczyniające się do poprawy efektywności funkcjonowania miast,
  • stosować zaawansowane metody i narzędzia statystyczne oraz informatyczne w celu bieżącej oceny oraz prognozować przebieg procesów i zjawisk związanych z gospodarką miejską,
  • pozyskiwać nowych inwestorów w celu podnoszenia poziomu konkurencyjności miast.

  Przykładowe przedmioty:
  Modelowanie przestrzeni miejskiej, gospodarka infrastrukturą miejską, procesy innowacyjne w mieście, społeczna odpowiedzialność biznesu w mieście, sektor kreatywny w mieście.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  • przedsiębiorstwach oferujących władzom miast pomoc we wdrażaniu nowych metod organizacyjnych oraz technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT);
  • urzędach administracji rządowej i samorządowej, w wy działach związanych z planowaniem rozwoju, projektowaniem i zarządzaniem innowacyjnymi projektami miejskimi;
  • organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in. działalnością lokalną, współpracą z administracją lokalną czy też ochroną środowiska;
  • agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego zajmujących się m.in. modelowaniem zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w miastach;
  • instytutach badawczych i placówkach naukowych ukierunkowanym na rozwój terytorialny.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.