• 30 MAR 17

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych, administracyjnych oraz definiowania strategii ich informatyzacji. Treści kształcenia obejmują metody ekonometrii dynamicznej, finansowej, reprezentacyjnej, metody aktuarialne, analizę wielowymiarową, ekonomię matematyczną. Równie rozbudowany jest blok przedmiotów informatycznych, obejmujący m.in. sieci komputerowe, inżynierię oprogramowania, systemy informacyjne zarządzania oraz  zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent kierunku informatyka i ekonometria jest przygotowany do stosowania technologii i narzędzi informatycznych w zarządzaniu. Zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej oraz do podejmowania racjonalnych decyzji w organizacjach gospodarczych i administracyjnych. Posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczej wymagającej kwalifikacji analitycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w działach analiz biznesowych, projektowania systemów informatycznych, organizacji przetwarzania danych, administrowania bazami danych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: ekonometria dynamiczna i finansowa, inżynieria oprogramowania, zaawansowane metody statystyczne.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent jest przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, na stanowiskach: analityka biznesowego, systemowego, operatora serwisów internetowych, projektanta baz danych innych, na których wymagane jest stosowanie narzędzi informatycznych, matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych.  Może również samodzielnie prowadzić firmę w obszarze e-biznesu, konsultingu, usług IT, zarządzania nieruchomościami.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku informatyka i ekonometria mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Internet w zarządzaniu i biznesie
  • inżynieria oprogramowania
  • informatyka w zarządzaniu
  • data mining w analizach ekonomicznych

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów


  Kryteria kwalifikacji:

  STUDIA STACJONARNE

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  STUDIA NIESTACJONARNE

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak