• 16 KWI 18

  Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

  Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia badań naukowych w zakresie historii lub stosunków międzynarodowych oraz do prowadzenia zajęć akademickich w dziedzinach objętych swoją specjalnością. Staje się też osobą wykwalifikowaną, przygotowaną do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, w oświacie, placówkach samorządowych, w administracji publicznej, mediach.

  Cele kształcenia

  Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w szkolnictwie wyższym, jednostkach naukowych, w tym do prowadzenia projektów badawczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie wyższym, instytucjach naukowych, archiwach.

  Czas trwania

  8 semestrów

  Terminy

  Wydział Humanistyczny –  terminy rekrutacji


  Kryteria kwalifikacji:

  Rekrutacja na  nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

  Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 6 pkt

  Ocena dostateczna plus – 8 pkt

  Ocena dobra – 10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14

  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt i za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0

  11

  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna (liczbę stron projektu: max. 10)

  65

  4 Inne: opinia o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych wystawiona przez promotora pracy magisterskiej lub potencjalnego opiekuna doktoranta ze stopniem doktora habilitowanego lub z tytułem profesora; dokument (np. certyfikat) potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego; wykaz osiągnięć naukowych (np. artykuły, udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych, sympozjach, warsztatach, stażach naukowych, etc.) i organizacyjnych (np. udział w kołach naukowych, etc.), poświadczonych przez odpowiednie osoby, gremia lub instytucje.

   

  10

  Łącznie

  100

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki humanistyczne
  dziedzina kształcenia: nauki humanistyczne
  dyscyplina naukowa: historia


  Dodatkowe informacje:

  brak