• 29 MAR 17

  Celem kierunku jest wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności analizy zjawisk masowych zwłaszcza w zakresie stanu i struktury zaludnienia oraz przeobrażeń ludnościowych, zróżnicowania etnicznego i migracji, wpływu potencjału demograficznego poszczególnych regionów na różne sfery ich życia, tworzenie, opracowywanie i analizę różnego rodzaju dokumentacji historycznej i współczesnej oraz zasad funkcjonowania instytucji publicznych, grup społecznych i jednostek w bieżącej praktyce i kontekście historycznym. Student doskonali również warsztat naukowy historyka, rozwija umiejętności samodzielnej analizy i opracowania źródła historycznego oraz stosowania procedur i reguł badawczych, a także zapoznaje się z najważniejszymi problemami badawczymi, metodologicznymi i interpretacyjnymi. Dla właściwego stosowania zdobywanych umiejętności student jest wdrażany do interpretacji najważniejszych procesów ustrojowych, politycznych i cywilizacyjnych. Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się regułami i procedurami badawczymi, opisu i analizy informacji źródłowych, tworzenia kwestionariusza badawczego na podstawie wiedzy źródłowej i poza źródłowej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: Oral history – zagadnienia teoretyczne i praktyczne, historia i społeczeństwo – dziedzictwo epok, gromadzenie, opracowanie i opieka nad eksponatami, wizualizacja danych przestrzennych.

  Możliwości zatrudnienia: zakres wykształcenia absolwenta pozwala na podjęcie pracy w wydawnictwach, szkołach objętych systemem oświaty, muzeach, firmach bądź instytucjach zajmujących się przetwarzaniem, opracowywaniem i dostarczaniem danych.  Zasób uzyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy może służyć absolwentowi do pełnienia roli animatora badań historycznych i popularyzacji tradycji oraz dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Pozwala także na podjęcie działalności gospodarczej.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Historia, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz na innych studiach doktoranckich prowadzonych zarówno przez Wydział Humanistyczny, jak i inne wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego i inne uczelnie. Absolwenci mogą również skorzystać z oferty studiów podyplomowych realizowanych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz innych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim i innych uczelniach.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • nauczycielska,
  • muzealnictwo i bronioznawstwo,
  • humanistyka cyfrowa,

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

  Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż (wyżej podane) obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak